Århusgadekvarteret lige nu

29. juni 2017

Sommerferien står for døren, men udviklingen i Århusgadekvarteret er langt fra gået i stå.

Det er halvanden måned siden By & Havn afholdte et nabomøde for beboerne i kvarteret og gav en status på byggerier og aktiviteter i kvarteret. Som opfølgning får du her seneste nyt om forskellige emner. 

Tallene på fotoet nedenfor refererer til de forskellige artikler. Hvis du mangler svar på noget, er du altid velkommen til at kontakte By & Havn via ’Spørg Britta’ funktionen.

(1) Parkeringsplads er lukket
P-plads Helsinkigade lukkede mandag den 26. juni, fordi Domeas boligbyggeri går i gang. Foruden almene boliger kommer der ni ungdomsboliger og 24 særboliger samt daginstitution og erhvervslokaler til detailhandel og restauration i byggeriet. 

Først fjernes de faciliteter, der hører til parkeringspladsen – belysning, betalingsautomater etc. Derefter fjernes asfalt og betonfundamenter, og så går selve byggeriet i gang. 

Parkering kan herefter ske i P-hus Lüders, P-plads Southampton, P-plads Corkgade og P-plads Gittervej. Håndværkere henvises til P-plads Southampton og P-plads Gittervej. Se info om parkeringsmulighederne på Nordhavnens hjemmeside og følg med på Facebooksiden ’information om parkering i Nordhavn’.

(2) Muligt kollegiebyggeri
Der har været debat om et muligt kollegiebyggeri, som tænkes opført på et byggefelt ud mod Fortkaj i Århusgadekvarteret. By & Havn har solgt grunden til investoren NREP, som har foreslået at opføre byggeriet med 277 kollegieboliger. For at det kan lade sig gøre, skal Københavns Kommune tilvejebringe et tillæg til lokalplanen, da den gældende lokalplan kun muliggør 100 ungdomsboliger i kvarteret.

By & Havn er positive over for kollegiebyggeriet. Vi mener, at projektet vil understøtte Århusgadekvarteret som et tæt, mangfoldigt og dynamisk bykvarter med en bred beboersammensætning. Dette har været et tema for kvarteret siden konkurrencen for udvikling af Nordhavn i 2008. Desuden finder vi, at Københavns nye byområder bør bidrage til aflastning af det betydelige boligbehov, der pt. er for studerende.

Det er antallet af etagemeter, som afgør prisen på byggefeltet og dermed indtjeningen for By & Havn. Prisen er således ikke afhængig af, om der kommer kollegie eller andre boligformer. Det er derfor ikke af økonomiske årsager, at By & Havn har den holdning, vi har, men netop grundet ønsket om at skabe en mangfoldig bydel.

Københavns Kommune er bedt om at udarbejde tillægget til lokalplanen, som gør det muligt at opføre kollegiet. Teknik- og Miljøforvaltningen har sat en planproces i gang, og når lokalplanforslaget forelægges for Borgerrepræsentationen, tages der her stilling til, om forslaget skal i høring.

(3) ”Hvad med en byhave?”
By & Havn stiller i en midlertidig periode en ledig byggegrund ved Fortkaj til rådighed for Nordhavns beboere, som har efterspurgt muligheden for netop at bruge de ledige grunde, mens de står tomme.

Onsdag den 21/6 afholdte Havnekulturkontoret det første møde om området, hvor alle interesserede kunne komme med idéer til, hvad der skal være på grunden i sommerperioden. Ideerne var mange; fx en hundelegeplads, en sandkasse for de mindste, bænke blandt det grønne og en petanquebane blev foreslået.

Havnekulturkontoret koordinerer indretningen af den ledige grund og samler op på forslagene. Aktiviteterne igangsættes allerede i uge 26 og varer frem til udgangen af 2017.

Aktiviteterne i Havnekulturkontoret i Århusgade 126 er iværksat af Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning – Kultur Østerbro samt projektet Kulturhavn365 støttet af Nordeafonden. Selve huset er stillet til rådighed af By & Havn.

Detailhandel
Ca. 1. august åbner Bar Uno i Provianthuset, Göteborg Plads 5 (4). Bar Uno bliver den lokale nabobar, der ønsker at fokusere på nærmiljøets relationer og vægter lokale producenter. Samtidig kan du nyde en økologisk pizza - både i baren og til take-away. Det var i øvrigt Bar Uno, der drev den midlertidige strandbar på Redmolen i sommeren 2016.

 

I det hele taget går det fremad for detailhandlen i Århusgadekvarteret. Designuniverset Menu, plantebutikken Plant, HOME ejendomsmægleren, vinbaren Just a winebar og caféen Ocean Coffee er allerede åbnet, og Netto og Svaneke Brød ventes at åbne henholdsvis 15/8 og 1/9. 

(5) Legehavet er godt på vej
Pladsen mellem byggerierne Central Park og Kajplads 109 har i længere tid været benyttet til byggeplads samt til parkering. Nu går etableringen af byrummet snart i gang.

Legehavet indrettes som legeplads for de mindre børn i alderen 1-10 år. Legehavet er udviklet med et maritimt tema med elementer, der refererer til det omkringliggende havnemiljø, fx kran, skibsdel, fendergynge, legehus i kasser, hængekøje, trampoliner og rutchebane. Etableringen forventes at gå i gang ultimo august med en anlægsperiode på 2-3 måneder. Der bliver plantet flere større træer samt buske og stauder. Mod syd er der også et græsbelagt areal, mens faldunderlaget under legeredskaberne skal være gummi. 

(6) Badezone på vej
Københavns Kommune er i gang med at etablere badezone ved Sandkaj ud for Göteborg Plads. Badezonen ventes at være på plads i løbet af juli. 

Du må kun bade i Københavns havn i de dertil indrettede badeanlæg og badezoner. Til gengæld må du ikke sejle med vandscootere, jetski, vandski, stand up paddling, windsurfing etc. i havnen. Læs om reglerne i havnen i dette nyhedsbrev og se den lille film.

Toiletforhold
Den solrige Sandkaj vil utvivlsomt tiltrække mange mennesker, når badezonen ved Göteborg Plads etableres. 

I forbindelse med sæsonen for badezonen etablerer Københavns Kommune et midlertidigt toilet i bunden af Nordbassinet ved Gittervej (7). En mere permanent løsning på bydelstoiletter i Århusgadekvarteret forventes afklaret i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger i efteråret 2017.

(8) Flydende foreningshus
By & Havn har foreslået, at der etableres et flydende foreningshus ved Sandkaj, som kan understøtte de mange ønsker fra beboere og foreninger i Århusgadekvarteret om at bruge vandet aktivt. By & Havn har givet tilsagn om at være med til at finansiere og anlægge faciliteterne, såfremt kommunen bidrager med en medfinansiering samt til den efterfølgende drift.

Den 21. juni blev en indstilling om kommunens medfinansiering og engagement i projektet forelagt Kultur- & Fritidsudvalget (KFU) i Københavns Kommune. KFU var positive over for projektet og indstillede, at det kommer med i forhandlingerne for kommunens budget 2018, som afklares i efteråret 2017. I samme indstilling vil køb af en stueetage ved Stubkaj til Havkulturhus også blive behandlet.

Den endelige placering af det flydende foreningshus ved Sandkaj er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes med en placering vest for Göteborg Plads i tilknytning til badezonen.

Den nuværende konceptskitse for det flydende projekt tager afsæt i en række flydende moduler med forskellig udformning og funktion – fx. vinterbadsfaciliteter, sauna, omklædning og toiletter, kajakhotel osv.

Der har længe været et godt samarbejde mellem By & Havn og en række foreninger bl.a. om den midlertidige robådsforpost ved Sandkaj og den nyetablerede kajakopbevaring i P-hus Lüders.

Når økonomien er på plads, vil By & Havn igangsætte en proces med involvering af brugere, grundejerforeningen og øvrige interessenter, så projektet kan blive konkretiseret og den endelige udformning kan findes.

(9) Stille uger på Redmolen
Som fortalt bl.a. på nabomødet den 16. maj samt på hjemmesiden www.nordhavnen.dk/redmolen forestår der en stor oprensning af forurening i jorden på Redmolen, hvor der tidligere bl.a. har ligget et brændstofdepot. 170.000 tons jord skal graves op og transporteres væk, så Redmolen kan blive gjort klar til det kommende byggeri til boliger og erhverv.

Lige nu bliver der fjernet belægninger og foretaget supplerende miljøboringer. Vi forventer, at spunsen bliver leveret fra uge 28, hvorefter ramningen af spuns kan starte. Der er ikke ændringer i forhold til sluttidspunktet af projektet. 

Kommende nabomøde
By & Havn holder sit andet nabomøde til efteråret. Datoen og invitationen kommer efter sommerferien. Et af temaerne bliver etableringen af Kronløbsøen. Hold øje med hjemmesiden www.nordhavnen.dk/naboarrangementer og Facebook siden ’Nordhavnen’. 

Ny fotostat til stuen?
Fotograf Ole Malling har været på vingerne for By & Havn og bl.a. taget fotos over Nordhavn. Vi har samlet 12 stk. til fri download i højeste opløsning. Hvis du bor eller arbejder i Indre Nordhavn, kan du formentlig se din bolig eller arbejdsplads på billederne.

Du er velkommen til at hente et eller flere af billederne og fx bruge dem som dekoration i stuen. Billederne finder du her.

(10) Himmel og hav!
Husk også at du kan få en anden slags overblik over udviklingen af Nordhavn i udstillingen Himmel og hav!, der ligger i stueetagen af The Silo, Helsinkigade 29. Åbningstiderne er torsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-15 og lørdag/søndag kl. 10-16. Læs mere på www.nordhavnen.dk/udstilling.

Husk at vi tager imod dine spørgsmål og kommentarer via ’Spørg Britta’ funktionen og på mail britta@byoghavn.dk.

By & Havn ønsker alle en god sommer. 
 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206