10 spørgsmål og svar om redmolen

 
 • Hvilken type lugt kan man som beboer forvente fra forureningen?

  Man kan forvente en lugt af olie og diesel fra forureningen. Lugten vil afhænge meget af vindforholdene samt temperaturerne.

 • Hvor længe vil oprensningen vare?

  Det vil tage ca. 8 måneder – fra maj til december måned.

 • Hvorfor er området ikke blevet oprenset tidligere før beboerne flyttede ind?

  Efter nedrivningen af Peter Justesens pakhus i marts 2014 har vi brugt Redmolen til materialeopbevaring, parkering m.m. for de omkringliggende byggerier. Uden denne mulighed for at bruge Redmolen ville det ikke have været muligt at udføre de mange byggerier i den takt, vi har gjort, i Århusgadekvarteret. Da vi valgte at bruge Redmolen til materialeopbevaring mm. betød det, at vi ikke kunne nå at rense Redmolen, inden de første beboere flyttede ind. .

 • Hvorfor starter By & Havn ikke oprensningen til efteråret i stedet?

  Det samlede projekt vil tage ca. 8 måneder, og det er vigtigt at undgå frost under projektet, da det kan forsinke projektet. Oprensningen af den mest forurenede – og muligvis mest lugtende - jord har vi lagt fra september for at mindske generne for beboerne i sommermånederne.

 • Kan opgravningen af jord være sundhedsskadelig?

  Vi forstår godt, at man som nabo kan være bekymret for forurening. Derfor har vi bedt vores rådgivende ingeniører om at sammenfatte deres vurdering. Per Nielsen, seniorkonsulent og projektchef, EKJ, siger: 

  ”I forbindelse med opgravningen vil der ske en afdampning af såkaldte flygtige stoffer fra det tidligere brændstoflager. Det kan medføre lugtgener lokalt i Århusgadekvarteret afhængig af vindforholdene. Det er vores klare vurdering, at der ikke er forbundet nogen sundhedsrisiko ved at indånde luften ved de omkringliggende bygninger, mens projektet står på. Vi vil naturligvis måle luftkvaliteten i området under hele projektet, således at der er kontrol med luftkvaliteten, og som det er aftalt med Center for Miljøbeskyttelse hos Københavns Kommune.

 • Hvilke foranstaltninger har By & Havn gjort for at mindske generne for beboerne?

  By & Havn foretager disse foranstaltninger for at mindske generne:

  Forkortelse af perioden, hvor der håndteres forurenet jord. Oprensningen vil ske med et vist flow, så der indsættes flere gravemaskiner, arbejdsmænd og flere skibe til transport for at optimere tidsplanen og dermed afkorte perioden, hvor der håndteres forurenet jord. 
  Transport. Hovedparten af den forurenede jord skal transporteres væk fra projektområdet med skib. En del af jorden vil blive fragtet væk med lastbil.
  Afdampning af forurening. For at reducere forureningsbelastning af udeluften for gående ved beboelsesejendommene skal der langs kanalen (vest for oprensningsareal) opsættes et tæt plankeværk med en højde på minimum 2,7 m.

  Såfremt der i sommerperioderne er større områder inden for udgravningsarealet, hvor der i mere end 2 dage ikke skal håndteres eller opgraves forurenet jord skal der enten udlægges et tyndt lag grus/sand til at reducere afdampning af olieforurening til omgivelserne eller der udlægges presenning.

 • Er der nogle gode råd til, hvad naboerne skal gøre, mens projektet står på?

  Som udgangspunkt skal man som nabo leve sit liv, som man plejer. Hvis man oplever, at lugten periodevis generer en, skal man ganske enkelt lukke vinduer og døre. I de boliger med indsug af udeluft, bør man som beboer lukke for ventilationen, hvis det lugter kraftigt udenfor. Det er dog vigtigt at adskille lugt fra forurening. Selvom man som beboer kan opleve en stærk lugt, er lugten ikke en indikator for sundhedsrisiko.

 • Hvordan er det blevet besluttet, at jorden skal renses?

  Et nybyggeri på en forurenet grund kan ikke opføres uden, at myndighederne er sikre på, at evt. forurening er fjernet, er så begrænset, at det ikke har betydning for beboernes helbred eller at bygningen er udformet så der ikke sker indtrængning af forurening.
  Når myndighederne har givet en tilladelse til arbejdet, kan man være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for mennesker, der opholder sig indendørs eller udendørs på arealet.
  By & Havn renser jorden for at muliggøre fremtidige byggeriet og har fået (en §8) tilladelse fra Københavns Kommune til at rense jorden.

 • Hvad koster det at rense jorden på Redmolen og hvem betaler?

  Det er By & Havn, der betaler for hele oprensningen, der koster ca. 100 mio. kr.

 • Er der oprensninger i andre dele af Nordhavn på vej?

  Omfanget af nye oprensninger i Nordhavnen afhænger af hver enkelt byggesag og underliggende forurening. Der forventes kun mindre oprensninger, hvor det er nødvendigt.
  Hele Nordhavnen har tidligere været erhvervs-og industriområde, og det betyder, at der kan være sket forurening fra aktiviteterne. Der skal derfor altid søges om tilladelse til at opføre boliger. Et nybyggeri på en forurenet grund kan ikke opføres uden, at myndighederne er sikre på, at evt. forurening enten er fjernet, er så begrænset, at det ikke har betydning for beboernes helbred eller, at bygningen er udformet så der ikke sker indtrængning af forurening.
  Når myndighederne har givet en tilladelse til arbejdet, kan man være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for mennesker, der opholder sig indendørs eller udendørs på arealet.

Kontakt By & Havn

Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os på redmolen@byoghavn.dk