By & Havn renser jorden på Redmolen

 

By & Havn er i fuld gang med at udvikle Nordhavn, og arbejdet er nu kommet til Redmolen, hvor der fra 2018 skal bygges boliger og erhvervsejendomme.

(Denne side er opdateret 4. maj 2018)

Oprensningen af forurening på Redmolen er afsluttet.


(Opdatering fra februar 2018)

Forurening fra gammel industri
På Redmolen er der konstateret forurening i jorden. Forureningen stammer blandt andet fra BP’s tidligere brændstofdepot, som lå på grunden fra 1920 til 1984. By & Havn graver 170.000 tons jord op og transporterer hovedparten væk på skib, så jorden kan blive renset. En del af jorden vil dog blive transporteret væk på lastbiler. Jorden kommer ikke tilbage til Nordhavn, men Redmolen kommer til at blive gjort klar til det kommende byggeri til boliger og erhverv.

Plankeværk og prøveboringer
I uge 18 (2017) startede arbejdet, der opsættes plankeværk om Redmolen, og By & Havn vil lave enkelte prøveboringer. Herefter bliver der etableret spunsvægge, der har til formål at holde vandet ude, og så kan gravearbejdet gå i gang. Oprensningen vil være endelig afsluttet i marts 2018. 


Luftfoto fra Redmolen, 1954. 

Forurenet jord kan lugte
Beboere i især Århusgadekvarteret i Nordhavn vil muligvis opleve, at den forurenede jord lugter af diesel og fyringsolie. Lugten vil afhænge af, hvordan vinden kommer ind over Nordhavn, og også hvordan temperaturen er i de kommende måneder.

Udover lugten vil beboere i Nordhavn også kunne høre støj som fra en almindelig byggeplads, mens projektet står på.

Følg projektet her på siden og på Facebook siden Nordhavnen.  

TemaUdstilling om Redmolen


På Redmolen har PFA købt fem byggefelter, der skal anvendes til både bolig og erhverv. De seneste måneder er jorden på Redmolen blevet renset, og dermed er grunden ved at være klargjort til næste fase af områdets udvikling.


Temaudstillingen i By & Havns nordhavnsudstilling Himmel og hav! fortæller områdets historie samt om planerne for Redmolen i fremtiden.  


Vi måler luftkvaliteten

Mens vi renser jorden på Redmolen, sker der en afdampning af såkaldte flygtige stoffer fra BP’s tidligere brændstofdepot (diesel og fyringsolie). For at kontrollere niveauet måler vi løbende for relevante oliestoffer. Vi måler løbende følgende stoffer i luften:

  • Benzen 
  • Naphtalen 
  • C-9-C-10 aromater 
  • Totale kulbrinter

 

I Danmark har Miljøstyrelsen fastsat såkaldte afdampningskriterier. Hvis et stof i luften måles til at være under afdampningskriteriet, vil der ikke være nogen konsekvenser ved indånding af stoffet. Luften i København og andre byer er dog påvirket af bilers udstødning og industri. Det betyder, at koncentrationen af nogle stoffer i luften i København (især benzen) ikke overholder afdampningskriterierne.

Vi sammenligner de målte koncentrationer i luften omkring Redmolen med afdampningskriterierne. Derudover sammenligner vi koncentrationerne med det målte gennemsnitlige indhold i udeluften og indeklimaet i Danmark. Vi sammenligner desuden koncentrationen af benzen i luften med luften på Jagtvej (for en spidsbelastning).

De målinger, der er fortaget indtil nu, kan betragtes som baggrundsmålinger for Redmolen (inden den egentlige oprensning går i gang).

 

Vurdering af sundheds-risiko fra Aarhus Universitet

 

Konklusionen er, at arbejdet ikke er forbundet med sundhedsrisiko i udeluft hverken for forbipasserende eller for de omkringliggende beboelsesejendomme.


Læs samtidig notatet 'Ansøgning om § 8-tilladelse' som ligger til grund for seniorforsker Pia Larsen og professor Ole Hertels konklusion. 

Kontakt By & Havn

Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os på redmolen@byoghavn.dk

Nabobrev udsendt 4. juli 2017