Århusgadekvarteret

 

Århusgadekvarterets egenart bygger på områdets lange historie og stærke identitet: Havnens historie og områdets kvaliteter vil sammen med fremtidens byrum og byggerier skabe en enestående bydel med stærke kontraster: Nyt møder gammelt. Småt møder stort. Tæt møder åbent. Det forfinede møder det robuste. Byen møder vandet.

Århusgadekvarterets gamle bygninger, siloer og kajanlæg vil i samspil med de nye byrum, bebyggelser og brygger skabe en fremsynet bydel med tydelige historiske spor. Den tætte bebyggelse med smalle stræder, små byrum og velafgrænsede gårdrum vil stå i kontrast til vandets åbne vidder.


Motiv fra Billedvej. Hovedparten af de gamle byggerier i 'den røde by' i Århusgadekvarteret bevares. På det øverste billede ses det, hvordan der kan bygges videre på gamle bygninger med såkaldte 'add-ons´. 

Havnens rå karakter, robuste materialer og simple byggeskik benyttes og suppleres med forfinede detaljer og raffinerede materialer. Herved videreføres havnens rå æstetik på nye måder, og der skabes en særlig karakter i mødet mellem det robuste og det forfinede.

Udearealerne vil fortrinsvis fremstå nye, fordi det - udover en række af bygningerne i området - primært er bolværkerne, der bevares. Udearealerne bidrager til identiteten ved at fortolke havnens simple og rå æstetik i et moderne formsprog, der understøtter behovene hos kvarterets brugere.

Varierede byrum
Områdets struktur sikrer stor variation i byrummene. Her er små intime storbyhaver og større åbne pladser. Her er smalle stræder og velafgrænsede byrum, der er omsluttet af bygninger hele vejen rundt, og her er pladser og holmegader, der åbner sig op samt promenader ved vandet.

Bygningerne bidrager til at skabe forskellighed, da deres udtryk, skala og indhold vil variere fra sted til sted. Uderummene samler områdets bygninger og anlæg i en helhed, der skaber rammerne for et mangfoldigt byliv og sikrer en god funktionalitet i områdets infrastruktur. 

Fleksibel anvendelse
Århusgadekvarterets pladser rummer stor fleksibilitet og bliver meget forskellige. Hver plads rummer særlige kvaliteter, har særlige formål og tilbyder særlige muligheder.

På de centrale pladser, Århus Torv og Silo Plads, skabes der plads til, at byrummet kan indtages på forskellige måder i forbindelse med midlertidige arrangementer. Stræder, gader og promenader skal sikre, at kvarterets trafikale struktur fungerer godt, men her kan kantzoner og opholdszoner møbleres på forskellig vis og anvendes til ophold, beplantninger, vareudstillinger og lignende.

Komfortable byrum
Det danske klima er ikke altid oplagt til udendørs ophold. Særligt ikke ved kysterne, hvor vinden er kraftigere og temperaturen i sommerhalvåret er lavere. Sådan er det også i Århusgadekvarteret.

Vindstudierne viser, at Århusgadekvarteret generelt ikke er hårdt ramt i forhold til de dominerende vindretninger, omend det selvfølgelig vil være blæsende nogle dage. Det er en del af oplevelsen af at være ved vandet. Vindstudierne viser også, at det særligt er omkring de høje bygninger, at vinden i perioder kan være kraftig, og der skal derfor arbejdes med vindforholdene, når bygningernes udformning fastlægges. For at skabe bedst mulig komfort i byrummene placeres beplantninger således, at der på udvalgte steder skabes lokale områder med læ.

Trygge og tilgængelige byrum
Århusgadekvarteret skal være trygt at færdes og opholde sig i. Der er derfor lagt stor vægt på at skabe tilgængelighed og trafiksikkerhed for alle. Trafikken afvikles ved lave hastigheder, da størstedelen af området fastsættes som gågade med kørsel tilladt.

Bænke placeres i hele området og sikrer, at der er kort afstand mellem hvilemulighederne. Et ensartet og sammenhængende net af ledelinjerne og opmærksomhedsfelter skaber god tilgængelighed for svagtseende, og der skabes adgang for alle til hele området, også til vandet.

Belysningen sikrer, at man kan danne sig overblik i gaderne og overskue byrummene. I gader, stræder og på promenader er der fokus på, at vejbelysningen skaber tryghed og sikkerhed, mens der på pladserne desuden laves effektbelysning, der fremhæver pladsernes kvaliteter og skaber særlige stemninger.

De blandede funktioner i bygninger og byrum sikrer, at der altid er liv i kvarteret - både i løbet af dagen og aftenen. Dette vil også bidrage til at skabe en tryg atmosfære i kvarterets byrum.

Robuste materialer
Århusgadekvarterets egenart og identitet bygger på havnens historie. Derfor anvendes der robuste materialer i tråd med havnens tradition; beton, asfalt, hårdt træ og stål. Disse materialer tåler klimaet ved vandet, ældes smukt og løser de funktionelle behov på bedste vis.

Der anvendes hovedsagligt beton til belægningerne, hvorved der skabes et sammenhængende gulv for hele området. I holmegaderne lægges der asfalt på kørebaner og cykelstier, mens der udvalgte steder bruges granit (brosten) og stål i belægningerne.

Der anvendes byrumsinventar i stål og træ med robuste løsninger, inspireret af havnens traditionelle udstyr.

Til beplantningerne anvendes flere forskellige arter. Promenaderne og holmegaderne bliver stærke grønne træk, i kraft af de gennemgående forløb af ensartede træer og beplantninger. På pladserne anvendes enkelte arter, der spiller sammen med pladsens særlige karakter, mens storbyhaverne rummer mange forskellige arter af træ og planter, der skaber forskellige grønne oplevelser og bidrager til, at den grønne struktur opleves mangfoldig og varieret.

Se film om Århusgadekvarteret

Denne korte video viser dig, hvad byudviklingen i Århusgadekvarteret går ud på. Kør musen over videoen og klik på 'firkanten' i bunden til højre for at se filmen i fuld skærm.

Hent Lokalplanen for Århusgadekvarteret

Lokalplanen nr. 463 for Århusgadekvarteret blev vedtaget den 15. december 2011 af Københavns Borgerrepræsentation. 

Værdier

Planen for Århusgadekvarteret tager udgangspunkt i følgende værdier:

  • Fortolkning af havnens eksisterende bygninger og anlæg, som skaber identitet
  • Egenart skabt af kontraster
  • En levende by med aktiviteter ved vandet
  • Varieret sammensætning af forskellige bygningsstørrelser og bygningstyper
  • Grønt bykvarter med byhaver og grønne tage
  • Tæt og blandet by med kompakt og forskudt bebyggelse
  • Varieret udbud af byrum til ophold og aktivietet
  • Grøn trafik, der tilgodeser bløde trafikanter

Hent bogen 'Fra Idé til projekt'


Klik på billedet for at hente den 88 sider store publikation.


Udgivet august 2012. 'Fra idé til projekt' giver et ridsover det gennemførte forløb og indeholder et katalog over de de vigtigste projekttemaer og fokuspunkter i udviklingen af Indre Nordhavn. 


Bogen er udarbejdet af By & Havn i samarbejde med COBE, SLETH, Polyform og Rambøll.


Samme team har udgivet den seks-siders flyer med de vigtigste temaer - 'Fra strategi til projekt' i 2011.
Hent den her

Partner i Energylab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn er et fireårigt forskningsprojekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet gør Nordhavn til et levende storbylaboratorium, hvor energiløsninger testes i størrelsesforholdet 1:1. By & Havn er én af i alt 11 partnere. 

Læs mere om projektet