SPØRGSMÅL OG SVAR OM NORDHAVN

 

Her finder du en lang række spørgsmål og svar om Nordhavn, som er samlet sammen i By & Havns udstilling 'Himmel og hav!' samt via mail og hjemmesiden. Vi opdaterer periodisk denne side med relevante spørgsmål og svar. 

HAVNENS MULIGHEDER

 • Hvad er tilladt i Københavns havn?

  De gældende regler for sejlads i Københavns Havn fastsættes af By & Havn via havnereglementet fra 2008, der ligger tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Af havnereglementet fremgår det bl.a., at sejlads i havnen skal foregå i henhold til færdselsreglerne og havnereglementet, hvor bl.a. forbuddet mod sejlads med vandscootere og jetski skal overholdes. Det samme gælder windsurfing og Stand Up Paddle.

 • Er det muligt at opbevare og lægge til med kajakker og andre både i Nordhavn?

  I Nordhavn vil det blive prioriteret, at man kan lægge til med mindre både som kano og kajakker. Langs Sandkaj, Sundkaj og Stubkaj bliver der på sigt etableret lavtliggende træbrygger og indrettet byrum helt ned til vandet, hvor det bl.a. vil være muligt at lægge til. Der arbejdes også for muligheden for leje og opbevaring af kajakker via foreninger og på kommerciel basis. 

  Det første foreningstiltag er den midlertidige kajak- og robådsforpost på Nordre Molehoved for enden af Sandkaj, som blev indviet i 2014. Læs mere her

 • Må man bade i havnen?

  Af sikkerhedsmæssige årsager må man kun bade i havnebadene. Læs mere her.

 • Må man fiske i havnen?

  Lystfiskeri skal foregå ved enten Fiskerihavnen, Slusen eller ved Lynetteløbet. Læs mere her. 

PARKERING

BYPLANLÆGNING OG ARKITEKTUR

INFRASTRUKTUR

 • Hvordan bliver infrastrukturen i Århusgadekvarteret?

  By & Havn er tæt på at have afsluttet anlæg af infrastrukturen i Århusgadekvarteret. I løbet af foråret 2015 vil de resterende stræder og promenader bliver etableret samt afsluttende arbejder på de to broer over den nye Redmolekanal. Der er dog en del belægningsarbejder, byinventar og beplantning mv., som må udskydes i min. 1-2 år pga. byggeaktiviteten i området. Etablering af infrastrukturen sker i overensstemmelse med lokalplanen for Århusgadekvarteret, der foruden de kollektive trafikforbindelser i form af bl.a. s-tog og metro, giver mulighed for etablering af gode gang- og cykelforbindelser.

 • Findes der dag til dag-information om anlægsarbejderne i kvarteret?

  Langt hovedparten af anlægsarbejdet i Århusgadekvarteret er afsluttet. Anlægsentreprenøren Barslund har en særlig hjemmeside, hvor du ind til videre kan følge med i arbejdet. Læs mere her.

 • Hvem vedligeholder de offentlige veje - kommunen eller By & Havn?

  Pt. vedligeholdes de afleverede veje, stræder og pladser af By & Havn. På sigt skal Århusgade og Helsinkigade overdrages til Københavns Kommune som vedligeholder disse veje. De øvrige veje, stræder, promenader og pladser til overdrages Grundejerforeningen som vedligeholder disse arealer.

 • Er der vedtaget yderligere metrostationer end de to, der pt. er undervejs?

  Københavns Kommune og staten indgik i juni 2014 en principaftale, der ud over en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten blandt andet også indebærer foreløbigt to yderligere metrostationer i Nordhavn. Stationernes placering er pt ikke fastlagt. Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen trådte i kraft, da Folketinget 18.02 2015 vedtog Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

 • Hvad betyder Metrobyggeriet for den videre planlægning og udbygning – har det indflydelse på, hvornår kanalen til Svanemøllebugten kan etableres?

  Metrobyggeriet i Nordhavn er et meget omfattende anlægsprojekt. Det har naturligvis stor betydning både i forhold til planlægning af de kommende bykvarterer og i forhold til koordinering af plads til de øvrige igangværende byggeprojekter. Foreløbigt er det lykkedes at skabe plads til begge dele.  Den planlagte kanal til Svanemøllebugten skal gå på tværs af Nordhavn. Det er endnu ikke afgjort, hvornår kanalen bliver etableret, men det bliver tidligst, når containerterminalen er flyttet fra Levantkaj.

 • Hvornår og hvor kommer der en havnetunnel? Har det indflydelse på de eksisterende planer og udbygning af området?

  Havnetunnelen fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten og til Nordhavn er stadig på et meget tidligt stadie. Første skridt er at undersøge miljøpåvirkningerne og udarbejde en VVM-redegørelse. Denne redegørelse vil indgå den samlede politiske behandling af projektet, der skal anlægges med vedtagelse af en anlægslov. Først herefter bliver det besluttet, hvornår Nordhavnstunnelen skal anlægges. Dette bliver tidligst i 2018. Nordhavnstunnelen er også en forudsætning for, at der er infrastrukturelt grundlag for at udvikle det ydre Nordhavn.

 • Er det rigtigt at jeg skal betale en særlig metroskat?

  Nej, du skal ikke betale nogen særlig skat, fordi du bor i Nordhavn. I Nordhavn etableres metroen, efter der er taget hul på første etape af byudviklingen. Når metroen er anlagt bliver grundene mere værd, og havde vi ventet med at udvikle byen indtil metroen var færdig, ville grundene, og dermed også de færdige boliger og erhvervsejendomme, således have kostet mere. Vi har imidlertid valgt, at igangsætte byudviklingen før metroen står klar.  Så længe metroen ikke er tilgængelig skal beboere og erhverv heller ikke betale for den værdistigning metroen tilfører, men når metroen rent faktisk står klar til brug, lægges der et tillæg til den købesum der oprindeligt er betalt til By & Havn. Den ekstra købesum opkræves via ejerforeningerne som en fællesudgift – en såkaldt tillægskøbesum.      Tillægskøbesummen for metroen er en del af standardvilkårene for salg af byggeretterne i Århusgadekvarteret og den resterende del af Nordhavn. Tillægskøbesummen er tinglyst på ejendommene. Vilkårene er aftalt mellem By & Havn som sælger af grunden og de enkelte bygherrer. Formålet er at kompensere By & Havns omkostninger til medfinansiering af metrolinjen. Indtægten går altså ikke til By & Havn men kanaliseres direkte til betaling af metroafgreningen til Nordhavn og det er vores klare forventning, at dette også værdimæssigt vil komme ejerne af ejendomme og boliger i området til gode.    

Spørg Britta

Spørg Britta på britta@byoghavn.dk, via dette link eller på Facebook. Britta bestræber sig på at besvare dit spørgsmål indenfor fem dage. 


Britta kan svare på meget, men der er også andre aktører, du bør kende. F.eks. skal du stille spørgsmål, der angår flytning, lokalplaner, pasning, skoler og institutioner osv., til Københavns Kommune


Hvem er Britta?

Britta er en klog kvinde, der er ansat i By & Havn. Britta har stor erfaring, kan svare på det meste og det er altid fornuftigt at konsultere Britta, når man har et spørgsmål. Derfor var det oplagt, at Nordhavns spørg/svar funktion skulle hedde 'Spørg Britta'.