Byrum og rekreative områder

 

Der bliver masser af muligheder for udendørs ophold i Nordhavnen. I Indre Nordhavn er man allerede langt med arbejdet med at omskabe det gamle havnekvarters veje og pladser. Læs her om nogle af de mest markante byrum, gader og stræder i det kommende bykvarter. 

I Indre Nordhavn kommer en række særlige byrum, der hver især er unikke. De har hver deres funktioner og hver deres udformning. I de særlige byrum er der fokus på byliv og fælles aktiviteter, og det er primært her beboere, ansatte i områdets virksomheder og besøgende vil samles og tage del i bylivet.
Der er en gennemgående linie i byrummene, idet de alle bygger videre på Århusgadekvarterets egenart: Robuste materialer og planter, rå detaljer, enkelthed og funktionalitet. Det er solide byrum, der skal holde til klimaet ved vandet og mange års brug.
1. Silo Plads

Havne- og vandkultur: Silo Plads er det mest markante byrum i Indre Nordhavn. Med de to runde siloer midt på pladsen og direkte kontakt til Nordbassinet samler pladsen to af de største kvaliteter i Nordhavnen: Den fantastiske beliggenhed ved vandet og havnens enestående kulturarv.


Silo Plads ligger ved promenaden ved Sandkaj. Pladsen bliver et rekreativt omdrejningspunkt i Indre Nordhavn. Her kommer caféer, og man kan nyde udsigten over havnebassinet. Pladsen er attraktiv året rundt, har en meget offentlig karakter og vil tiltrække besøgende fra hele regionen.


Pladsen er en robust og fleksibel plads. Den belægges med 2 x 2 meter store betonfliser fra facade til facade, så fladen fremstår ensartet og samler bygningerne omkring pladsen samt de to runde siloer i et enkelt greb.


Pladsen indrettes med opholdsøer, skulpturelle cykelparkeringselementer og beplantning, der skaber komfortable opholdsteder med læ på den åbne plads. Elementerne rummer en skala, der matcher pladsens store skala, og har samtidig en fin detaljering og god kvalitet.


Pladsen skal kunne rumme vekslende aktiviteter over året, ugen og døgnet; udeservering, ophold, udstillinger, begivenheder m.v. Pladsen udformes derfor, så den centrale del holdes åben og fri for fast elementer.
2. Århus Torv

Samlingspunkt og point de vue: Århus Torv er Indre Nordhavns samlingspunkt. Her mødes Århusgade og byrumsforløbet i et livligt knudepunkt. Som forplads for siloen for enden af Århusgade afslutter torvet områdets mest markante gadeforløb. Fra torvets vestlige del kan man se vandet til to sider og hele vejen ind til Østerbrogade for enden af Århusgade mod vest.


Detailhandelen i Århusgadekvarteret samler sig omkring Århus Torv, der bliver et aktivt handelstorv. Siloen på torvet spiller en fremtrædende rolle, i kraft af sin størrelse. 


Torvet gives en enkel indretning og holdes åben, så bygningerne kommer til deres ret, og det er let at orientere sig. På midten af torvet mødes Nordhavnens to retninger, der skaber et samlingssted midt på torvet. Vand, lys, damp og dis trænger op af brudfladen, som derved bliver et foranderligt element, der tiltrækker opmærksomheden. Man kan gå over den, langs den eller sidde ved den og effekten af lys og vand giver en særlig stemning til torvet om aftenen.
3. Århusgade

Bindeleddet mellem Nordhavnen og København: Århusgade samler Østerbro og Indre Nordhavn i et sammenhængende forløb, der visuelt, fysisk og funktionelt knytter de to bydele sammen. Århusgade bliver Indre Nordhavns strøggade. Som Indre Nordhavns handelsmæssige samlingspunkt vil Århusgade have en høj koncentration af butikker og publikumsorienterede funktioner. De gennemgående bånd af flexzoner adskiller gangzoner og kørebaner og rummer parkeringspladser, cykelparkering, træer og område til ophold og udstilling af varer.


Århusgade understøtter alle trafikformer; fodgængere, cykler, biler, busser samt sætte-, last- og varevogne. Fodgængerne har god plads i gangzonerne, særligt i den brede nordlige gangzone, hvor der er sol. Der er busstop i den østlige ende af gaden og i fremtiden et metrostop nær krydset ved Kalkbrænderhavnsgade. Århusgade samler derved områdets vigtigste trafikale funktioner og bliver kvarterets hovedforbindelse, for gående, cyklister og den kollektive trafik.


Med butikker og publikumsorienterede funktioner i stueetagerne og andre funktioner på de øvrige etager, får Århusgade et mix af funktioner. Århusgade bliver derved et meget alsidigt byrum, en handelsgade med høj aktivitet i dagtimerne.
4. Stubkaj

Et roligt vandrum til leg og sport: Inderst i Kronløbsbassinet, ved Stubkaj ligger ’Lommevandrummet’. Lommevandrummets særlige kvalitet består i den centrale velafgrænsede vandflade, der omkranses af land på fire sider. Derved skabes et særegent byrum, der ikke findes magen til i København. 


Stubkaj udformes som en samlet flade, der løber hele vejen rundt om byggefeltet og knyter supercykelstien mod vest sammen med vandet mod øst. Pladsen får en rå karakter, inspireret af områdets nuværende udtryk. Pladsen organiseres via en række parallelle stålbånd, inspireret af den eksisterende rampe i den nordlige del af pladsen. Imellem båndene plantes træer og græsser, der skaber et grønt islæt og der placeres cykelparkering kombineret med plinte til ophold. Båndene ligger øst-vest i samme retning som Fortkaj, hvorved der skabes god visuel forbindelse mellem supercykelstien og vandet.


Omkring bygningen skabes fleksible områder, der kan indrettes til ophold og aktiviteter i forbindelse med rosport, såsom klargøring af både, rengøring af kajakker eller lignende. Her er også plads til udeservering. Nord for bygningen placeres opholdsmøbler, træer, cykelparkering og et legeareal ved den fremtidige kanal. På sigt er det hensigten, at der ved vandet etableres robådsramper, ramper og trapper i træ, med god adgang til vandet. På den modsatte side møder pladsen supercykelstien og det fremtidige metrotracé. Her placeres der træer, så den grønne forbindelse langs cykelstien styrkes. Arealerne under træerne benyttes til cykelparkering og ankomstarealer til den fremtidige bygning.
5. Jernvej

En grøn lomme i den kompakte by: Århusgadekvarteret skal være et grønt bykvarter. Derfor er der brug for grønne byrum, der stimulerer øjet og giver plads til ophold og aktiviteter i grønne omgivelser. Storbyhaven ved Jernvej er et af disse. Den ligger i et velafgrænset byrum, der er skabt ved forskydning af byggefelterne og bliver en grøn lomme med læ, sol og rolig stemning.


Storbyhaven ligger lidt skjult, sammenlignet med Århusgade, Sandkaj og Silo Plads, og har en rolig karakter. Bygningerne omkring den grønne lomme vil fortrinsvis rumme boliger og kontorvirksomheder, som vil medvirke til at skabe en rolig stemning på stedet. Derfor er det et oplagt sted, at placere faciliteter der dækker hverdagens behov; ophold, leg, uformel idræt mv.


Storbyhaven ved Jernvej skal være en frodig have med vækster, der kan tiltrække fugle og insekter. Der plantes derfor fuglevenlige træer og buske med bær og blomster.


Træerne skaber også et intimt rum med læ og en lille skala, som står i kontrast til de åbne pladser og promenader. I bunden, såes der græsser, som skaber en grøn flade i forskellige højder. Hvor der skal være kørsel og gående, udlægges muldfyldt græsarmering, så også disse arealer får en grøn karakter.
6. Redmolekanalen

Promenade langs kanalen: Redmolenkanalen er forbindelsen mellem Nordbassinet og Kronløbsbassinet og tilbyder opholdssteder i sol det meste af dagen. Her kan man komme tæt på vandet, og nyde livet ved kanalen lidt på afstand af trafikken på promenaden. Her kan man trække sig lidt væk fra aktiviteterne på de store pladser og komme tæt på robåde og kanalbåde, der sejler igennem kanalen.


På begge sider af Redmolekanalen bliver det muligt at komme tæt på vandkanten på de lave plateauer langs kajkanterne. Her er der 75 cm ned til vandoverfladen ved normalt dagligt vande. Der er adgang til de lave plateauer via ramper mod syd, tramper mod nord og trapper midt på. 

Se film om Århusgadekvarteret

Denne korte video viser dig, hvad byudviklingen i Århusgadekvarteret går ud på. Kør musen over videoen og klik på 'firkanten' i bunden til højre for at se filmen i fuld skærm.

Værdier

Planen for Århusgadekvarteret tager udgangspunkt i følgende værdier:

  • Fortolkning af havnens eksisterende bygninger og anlæg, som skaber identitet
  • Egenart skabt af kontraster
  • En levende by med aktiviteter ved vandet
  • Varieret sammensætning af forskellige bygningsstørrelser og bygningstyper
  • Grønt bykvarter med byhaver og grønne tage
  • Tæt og blandet by med kompakt og forskudt bebyggelse
  • Varieret udbud af byrum til ophold og aktivietet
  • Grøn trafik, der tilgodeser bløde trafikanter

Hent bogen 'Fra Idé til projekt'


Klik på billedet for at hente den 88 sider store publikation.


Udgivet august 2012. 'Fra idé til projekt' giver et ridsover det gennemførte forløb og indeholder et katalog over de de vigtigste projekttemaer og fokuspunkter i udviklingen af Indre Nordhavn. 


Bogen er udarbejdet af By & Havn i samarbejde med COBE, SLETH, Polyform og Rambøll.


Samme team har udgivet den seks-siders flyer med de vigtigste temaer - 'Fra strategi til projekt' i 2011.
Hent den her